Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách thương mại APEC lần thứ 23 (MRT 23)

Nội dung Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách thương mại APEC lần thứ 23 (MRT 23)