Họp song phương giữa Việt Nam – Indonesia về thực thi pháp luật bảo vệ động vật hoang dã

Ngày 20/10/2014, cuộc họp song phương giữa Việt Nam và Indonesia về thực thi pháp luật bảo vệ động vật hoang dã đã được tổ chức tại Hà Nội nhằm tăng cường chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi giữa hai nước trong việc quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Đây là cuộc họp song phương Việt Nam – Indonesia lần thứ 5 và tiếp nối các cuộc họp song phương năm 2010, 2011, 2012 và 2013.